Gebruiksvoorwaarden

Dit beleid legt (samen met het privacy en cookiesbeleid van Mary’s Meals) de Gebruiksvoorwaarden uit voor het gebruik van de Mary’s Meals website.

U dient deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u de website benut.

Door gebruik te maken van de Mary’s Meals-website geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden kunt u de Mary’s Meals-website niet gebruiken.

Mary's Meals

Deze website wordt beheerd door Mary’s Meals International ("Wij", “Ons”, “Onze”). We zijn een in Schotland geregistreerde liefdadigheidsorganisatie (nr. SC045223) en een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (nr. SC488380) en met de vestigingsplaats in Craig Lodge, Dalmally, Argyll, PA33 1AR. We handelen onder de naam “Mary’s Meals”.

Toegang tot onze Website

De toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en we kunnen de service die we op onze website verlenen zonder kennisgeving intrekken of wijzigen (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk indien onze website omwille van één of andere reden niet beschikbaar is gedurende een bepaalde periode. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan de toegang tot onze website worden opgeschort of de website kan voor onbepaalde termijn worden gesloten.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot onze website. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen die toegang krijgt tot onze website via uw internetverbinding, op de hoogte is van deze voorwaarden en dat ze deze naleven.

Intellectuele Eigendomsrechten

“Mary’s Meals” is een geregistreerd handelsmerk van Mary’s Meals.

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Mary’s Meals-website, en het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd, tenzij anderzijds is aangegeven. Deze werken zijn beschermd door handelsmerk- en auteursrechten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Licentie

Het is u op de volgende basis toegestaan om uittreksels van onze website af te drukken en te downloaden voor uw eigen gebruik:

 • indien u de gedownloade uittreksels voor een niet-commercieel [of liefdadig] doeleinde gebruikt;
 • indien u de gedownloade uittreksels (hetzij tekst of afbeeldingen) op geen enkele manier wijzigt;
 • indien u de gedownloade uittreksels binnen dezelfde context gebruikt als waarin dergelijk materiaal op de website van Mary’s Meals website voorkomt, hetzij in verband met de overeenkomstige tekst of anderzijds;
 • indien u de uittreksels niet op een beledigende manier gebruikt of op een manier die beledigend is voor, of reputatieschade veroorzaakt aan Mary’s Meals; en
 • indien u de gedownloade uittreksels op gepaste wijze toeschrijft aan Mary’s Meals, met verwijzing naar alle relevante auteursrecht- en handelsmerkvermeldingen en de volgende machtigingsvermelding.

“Gereproduceerd met toestemming van Mary’s Meals. Alle rechten voorbehouden."

Tenzij anderzijds aangegeven, zijn de auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten in alle materialen op de website (inclusief zonder beperking foto's en grafische afbeeldingen) in het bezit van Mary’s Meals of onze licentiehouders. Zonder de schriftelijke toestemming van Mary’s Meals is het gebruik van uittreksels van de website voor een ander doel dan zoals beschreven in deze licentie verboden. Als u de voorwaarden van deze licentie overtreedt, eindigt uw machtiging om de website te gebruiken automatisch en u moet onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van de website vernietigen.

Indien u vragen hebt over het gebruik van de materialen die u van deze website hebt gedownload, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Onderhevig aan het bovenstaande, mag geen enkel onderdeel van de website gereproduceerd of opgeslagen worden op een andere website of opgenomen worden op een openbaar of privaat elektronisch databeheersysteem of service, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary’s Meals.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk werden toegewezen in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

Steunen op gepubliceerde informatie

De commentaar en overige materialen die op onze website worden gepubliceerd, vormen geen advies waarop men mag steunen. We zien bijgevolg af van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voortvloeiend uit het vertrouwen dat een bezoeker of iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan, in onze website in dergelijke materialen stelt.

Informatie over uzelf

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met een dergelijke verwerking en u garandeert dat alle data die u verstrekt accuraat is.

Materiaal naar onze website uploaden

Alle materiaal dat u op onze website uploadt wordt als niet-vertrouwelijk en als gemeenschappelijk bezit beschouwd en we hebben het recht om dergelijk materiaal voor eender welk doeleinde te gebruiken, kopiëren, distribueren en bekend te maken aan derden. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert, dat het materiaal dat u hebt gepubliceerd of geuploaded op onze website, een overtreding vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun privacyrecht.

We zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn aan een derde partij voor de inhoud of accuraatheid van materialen gepubliceerd door u of een andere gebruiker van onze website.

We hebben het recht om alle materialen of publicaties die u op onze website plaatst indien dergelijk materiaal, volgens ons, niet geschikt is voor de Mary’s Meals website.

Virussen, hacken en overige overtredingen

U mag onze website niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojans, wormen, logische bommen of andere materiaal te intorduceren, dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die is aangesloten op onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service attack of een gedistribueerde denial-of service attack.

Wij zullen alle overtredingen van deze voorziening rapporteren aan de desbetreffende wetbekrachtigende instanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding, houdt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk op.

We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma's, data of overig materiaal in gemeenschappelijk bezit kan infecteren door uw gebruik van onze website of omdat u materiaal downloadt dat erop gepubliceerd is of op een website die daaraan gekoppeld is.

Koppelen naar de Mary's Meals-Website

U mag een koppeling voorzien naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet. Die koppeling mag onze reputatie niet schaden of daar geen voordeel bij halen. En u mag de koppeling niet zodanig voorzien dat er een vorm van associatie, goedkeuring of toestemming van onze zijde wordt gesuggereerd, waar dit niet zo is. We behouden ons het recht voor om koppelingstoestemmingen in te trekken zonder kennisgeving.

Indien u op een andere manier dan hierboven beschreven gebruik wilt maken van het materiaal op onze website, dient u contact op te nemen met ons.

Koppelingen van de Mary's Meals-website

In het geval dat onze website koppelingen bevat naar andere websites en hulpmiddelen verstrekt door derden, werden deze koppelingen uitsluitend voor uw gebruiksgemak voorzien. Wanneer u deze koppelingen gebruikt, verlaat u de Mary’s Meals-website. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of hulpmiddelen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze of voor enig verlies of schade dat kan voortvloeien uit het gebruik van deze koppelingen.

Disclaimer

Terwijl Mary’s Meals alle inspanningen levert om zeker te stellen dat de informatie op onze website correct is, kunnen we de accuraatheid en volledigheid van het materiaal op de website niet garanderen. Mary’s Meals kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de website. Mogelijk is het materiaal op de website verouderd en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Aansprakelijkheid van Mary's Meals

Het materiaal dat op onze website staat, wordt voorzien zonder garanties, voorwaarden of waarborgen inzake de accuraatheid van dit materiaal. In de mate waarin dit door de wet is toegestaan, sluiten we hierbij het volgende uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en overige voorwaarden die anderzijds geïmpliceerd kunnen zijn door statuut, gewoonterecht of het billijkheidsrecht.
 • Alle aansprakelijkheid voor alle directe, indirecte of gevolgschade of verlies opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, het onvermogen voor het gebruik, of resultaten van het gebruik van onze website, alle websites die daaraan gekoppeld zijn en alle materiaal die daarop gepubliceerd zijn, inclusief, zonder beperking alle aansprakelijkheid voor:
 • verlies van inkomen of opbrengsten;
 • verlies van klanten;
 • verlies van winsten of contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • gegevensverlies;
 • verlies van goodwill;
 • verloren management- of administratieve tijd; en
 • elk overig verlies of schade van welke aard dan ook, hoe deze zich ook voordoet en al dan niet veroorzaakt door onrechtmatige daden (inclusief verwaarlozing), contractbreuk of anderzijds, zelfs indien te voorzien, vooropgesteld dat deze voorwaarde geen claims voor verlies of andere schade voorkomt aan uw activa of eventuele andere claims voor direct financieel verlies, die niet worden uitgesloten door één van de bovengenoemde categorieën.

Dit heeft geen impact op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze verwaarlozing, noch onze aansprakelijkheid voor de frauduleuze verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch elke andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder het toepasselijk recht.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De Schotse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze website, hoewel we ons het recht voorbehouden om tegen u te procederen voor een overtreding van deze voorwaarden in het land van uw woonplaats of elk ander toepasselijk land.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband met deze of hun onderwerp of opstelling daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerd door en geconstrueerd conform de wetgeving van Schotland.

Variaties

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina aan te passen. Het wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig opnieuw bekijkt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u. Sommige van de voorzieningen in deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ook teniet gedaan worden door voorzieningen of meldingen die elders op onze website worden gepubliceerd.

Uw twijfels

Indien u twijfels hebt over het materiaal dat op onze website verschijnt, neem dan contact op met ons.

Hartelijk dank voor uw gebruik van onze website.